വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Thursday, April 19, 2007

ബാച്ചിക്ലബ്ബിലെ ശ്മാശാന മൂകതക്ക് കാരണം

ബാച്ചിക്ലബ്ബിലെ ശ്മാശാന മൂകതക്ക് കാരണം ഐശ്വര്യയുടെ രാജിയാണോ... ?

Thursday, April 12, 2007

പോക്കറ്റടിക്കാരന്റെ ആത്മാവ്

പോക്കറ്റടിക്കാരനെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുമ്പോള്‍ ആത്മാവിന്റെ അന്തരാളങ്ങളില്‍ മുഴങ്ങുന്നത് എന്തായിരിക്കും... ?

Monday, April 09, 2007

ആനയും ഉറുമ്പും

ആനയും ഉറുമ്പും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ അന്തരാ‍ര്‍ത്ഥം എന്തായിരിക്കും... ?

Labels: