വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Thursday, April 24, 2008

തലകെട്ട് ഇല്ല

ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ അനര്‍ഘ നിമിഷങ്ങളില്‍ അടഞ്ഞ വാതിലുകള്‍ മുമ്പിലെത്തുമ്പോള്‍ അന്തരാളങ്ങളില്‍ ഒതുങ്ങുന്ന വാക്കുകള്‍ ഏതായിരിക്കും.

18 Comments:

Post a Comment

<< Home