വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Wednesday, February 21, 2007

തെളിയിക്കുക.

തെളിയിക്കുക

1. ശ്രീജിത്ത് ഒരു മണ്ടനാണ്.
2. ദില്‍ബന്‍ ഒരു ബാച്ചിയാണ്.
3. പച്ചാളം കറകളഞ്ഞ ഗുണ്ടയാണ്.
4. ആദിത്യന്‍ ഒരു സംഭവമാണ്.

ഇതിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യുക. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു പണിയാവട്ടേ.

Labels:

Tuesday, February 13, 2007

മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്കായൊരു കാര്‍ഡ്...

മരണപ്പെട്ടവര്‍ക്കായി ഒരു ദിനമില്ലാത്തതും ആരും കാര്‍ഡയക്കാത്തതും എന്ത് കൊണ്ടാവും... ? അഡ്രസ്സ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ... ?

Labels:

Sunday, February 11, 2007

കഷണ്ടിയും കശുവണ്ടിയും

കഷണ്ടിയും കശുവണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള അറിയപ്പെടാത്ത അടുപ്പം എന്തായിരിക്കും.

Labels: