വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Tuesday, May 29, 2007

വേരിലും കായ്ക്കും

‘വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും‘ എന്ന് മാങ്ങയെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും ?