വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Thursday, August 28, 2008

നാല് ചോദ്യങ്ങള്‍...

ഓണത്തിടയില്‍ പുട്ടുകച്ചോടം നടത്തിവരുമ്പോള്‍ പുട്ടുറുമീസിനെ കണ്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യണം. ?
ചന്തയിലെ ഉന്തില്‍ പെട്ട് മോന്ത പൊട്ടി മന്ദനായി മടങ്ങുമ്പോഴും മുന്താണി നോക്കിരിയിക്കുന്നവനെ എന്ത് ചെയ്യണം... ?
ബന്ധുവീട്ടില്‍ ബന്ദു കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോള്‍ വെന്തു പോയ ബന്ദുകാരെ കണ്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യണം... ?
ഒരുപാട് പണിയുണ്ടായിട്ടും ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കുള്ള ഈ ബ്ലോഗില്‍ കറങ്ങുന്നവനെ എന്ത് ചെയ്യണം...