വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി

-

Tuesday, May 27, 2008

ആശ്രമങ്ങള്‍... (ആ ശ്രമങ്ങള്‍)
ഒരു വധാശ്രമം...

Tuesday, May 20, 2008

കര്‍മ്മഫലം... വാരഫലം.

ജോത്സ്യന്മാരുടെയും ആള്‍ദൈവങ്ങളുടെയും (ഡ്യൂപ്പ്... ഡ്യൂപ്പ്) വാരഫലം എഴുതുക... കര്‍മ്മഫലം അറിയുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന വാരഫലം ആയാലും മതി.

Wednesday, May 14, 2008

താക്കോല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ (കഷ്ടപ്)പാട്

മനസ്സിന്റെ താക്കോല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ ഹൃദയകവാടം ചവിട്ടിത്തുറന്ന് എത്തിയവന്‍‍ കേള്‍ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും... ?